×

بازرگانی داخلی و خارجی

فعالیت های تجاری و بازرگانی، صادرات و واردات، گشایش اعتبارات و ترخیص کالا

بازار فلزات

خرید و فروش انواع فلزات، انواع مفتول، صادرات و واردات و مهندسی فروش

مواد غذایی و نهاده

خرید و فروش انواع نهاده و دانه های روغنی، واردات انواع بذر و نهاده

مشاوره بازرگانی و توسعه کسب و کار

مطالعات بازار و برنامه ریزی استراتژیک، سازماندهی کسب و کار و فرآیندها

مشاوره تامین سرمایه، سرمایه گذاری

مشاوره و ارائه راهکار در زمینه تامین سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت

صادرات کالا و خدمات

ایجاد فرآیندهای شتاب دهی و تامین سرمایه جهت صادرات کالا و خدمات